Fout
  • Fout bij het laden van feeddata
1)  Hoezo Mensenrechten ?

De meeste mensen hebben weet van het bestaan van de Mensenrechten van de VN, maar weten niet wat er precies in staat. Dat  ‘precies ’ is belangrijk, want het gaat om de exacte tekst, niet om een of andere interpretatie.

Daarom de belangrijkste artikelen  hier: extra belangrijke woorden in hoofdletters.

  • Art 2 lid 1. Ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht,  taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of ANDERE STATUS. 

  • Art. 6. Een ieder heeft, WAAR hij zich ook BEVINDT, het recht als persoon erkend te worden door de wet.

  • Art. 7. Allen zijn gelijk voor de wet, en hebben zonder ONDERSCHEID aanspraak op gelijke bescherming door de wet .Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming  tegen iedere ACHTERSTELLING en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

  • Art. 23. Lid 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op VRIJE KEUZE VAN BEROEP, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

  • Art 25. Lid 1.  Een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen  voeding, kleding, HUISVESTING , geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit ,overlijden van de echtgenoot, ouderdom of ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  • Art 25. Lid 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. 

  • Art. 26 lid 1. 3e zin : Hoger onderwijs zal GELIJKELIJK openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.